Báo cáo tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 02:53 - Người đăng bài viết: Ban quản trị
PHÒNG GD & ĐT  AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG THẠNH 2
 
   
 
Số: 05/ BC - THCSĐT2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Đông Thạnh, ngày 28  tháng 02  năm 2014
 
BÁO CÁO
Công tác tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 2014
 
   
 
Phần I:
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014
 
Căn cứ kế hoạch Phòng GD-ĐT An Minh, của cho bộ Trường THCS- Đông Thạnh 2. Trong tháng 02 năm 2014 trường THCS- Đông Thạnh 2 đã hoạt động đạt được các kết quả như sau:
I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG:
- Tất cả công chức viên chức đã thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Chính quyền đã kết hợp với công đoàn tiếp tục tuyên truyền cho CC-VC và học sinh ngày thành lập Đảng 3/2.
II/THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ:
 - Nhà trường đã triền khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
 - Trường có 02 học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh.
 - Tham gia hội thi Công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học cấp huyện đạt 02 giải B.
 -  Các bộ phận nhà trường đã hoàn thành lên kế hoạch công tác tháng 02 của bộ phận mình phụ trách.
 - Thực hiện đúng quy định giảng dạy sau tết Nguyên Đán ngày 10/02/2014.
 - Các tổ chuyên môn duyệt hồ sơ , sổ sách giáo viên trong tổ theo quy định. Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp và họp theo định kỳ.
- Tổ thanh tra kiêm nhiệm của Phòng giáo dục- Đào tạo về thanh tra 02 giáo viên của trường. Kết quả: Ngữ văn : 02 tiết khá, toán: 02 tiết khá.  
 - Tổ chức cho học sinh vệ sinh trường lớp làm cỏ sân trường theo định kỳ.
           -  Giáo viên chủ nhiệm đã the dõi và nắm lại tình hình học sinh sau tết, nhắc nhở học sinh đi học đều.
           - Trường đã tổ chức họp hội đồng sư phạm theo định kỳ tháng 02/2014.
           - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thu học phí học kỳ II năm học 2013-2014.
           - Cán bộ phổ cập đã tiến hành nhập liệu  số liệu điều tra phổ cập sau khi đi điều tra xong.
           III/ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:
- Cùng với chính quyền tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng hàng tháng theo quy định.
- Cùng với chính quyền tiếp tục tuyên truyền cho CCVC nhân ngày thành lập Đảng CSVN  3/2. 
 - Baùo caùo xong về  Coâng ñoaøn Ngaønh veà tình hình chaêm lo ñôøi soáng ñoaøn vieân Coâng ñoaøn nhaân dòp teát Nguyeân Ñaùn Giaùp Ngoï.
          IV. ĐOÀN – ĐỘI:
          - Phân công và hướng dẫn học sinh vệ sinh trường lớp, tưới cây theo quy định.
- Tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức.
- Tiếp tục kết hợp với GVCN trong việc kiểm tra vệ sinh trường,lớp,việc thực hiện nội quy nhà trường, chấn chỉnh nề nếp, đạo đức của học sinh. Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học.
V/ CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ - THƯ VIỆN:
-  Hoàn thành việc sửa chữa thùng chứa nước của nhà trường để cung cấp nước sin hoạt và tưới cây.
- Tiếp tục chỉ đạo học sinh vệ sinh trường, lớp sạch sẽ sau tết.
- Chỉ đạo GVCN việc quản lý chặt chẽ học sinh, kết hợp với tổng phụ trách đội nhắc nhở học sinh bảo quản tốt cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, nhất là việc sử dụng nước ở nhà vệ sinh, đèn, quạt trong lớp, bàn ghế giáo viên và học sinh.
- Bộ phận thư viện và thiết bị đã cho giáo viên mượn thiết bị và tài liệu dạy học có liên quan, đồng thời đã quét dọn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài khu vực phòng trực.
VI/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN - THỐNG KÊ:
- Bộ phận kế toán hoàn thành hồ sơ quyết toán lương tháng 01,02-2014.
-  Hoàn thành báo cáo tài sản cuối năm 2013.
- Tiếp tục ra lai học phí cho học sinh học kỳ II.
- Bộ phận CNTT hoàn thành hồ sơ CNTT tham gia dự thi CNTT vòng huyện. Kết quả đạt 01 giải B.
 
Phần II:
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014
 
Căn cứ kế hoạch Phòng GD-ĐT An Minh, của chi bộ Trường THCS- Đông Thạnh 2. Trong tháng 03 trường THCS- Đông Thạnh 2 xây dựng kế hoạch hoạt động có những nội dung trọng tâm như sau:
I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG:  
-  Kết hợp với Công đoàn tuyên truyền giáo dục giáo viên nữ nhân ngày phụ nữ quốc tế 8/3.
-  Cùng với Công đoàn tuyên truyền giáo dục công chức viên chức và học sinh nhân ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ:
 - Triền khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Tiếp tổ kiểm tra của Phòng Giáo dục Đào tạo về kiểm tra Y tế trường học 2013-2014.
- Trường có 01 giáo viên môn Tiếng Anh tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiện toàn hồ sơ chuyên môn để tiếp tổ kiểm tra của Sở Giáo dục đào tạo Kiên Giang.
 - Chỉ đạo các bộ phận lên kế hoạch công tác tháng 03 của bộ phận mình phụ trách.
 - Tổ chức họp phụ huynh học sinh bao cáo tình hình học lực hạnh kiểm học kỳ I.
 - Tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn duyệt hồ sơ , sổ sách giáo viên trong tổ theo quy định. Lên kế hoạch thao giảng, dự giờ thăm lớp và họp theo định kỳ.
 - Tổ chức các phong trào nhân ngày thành lập đoàn 26/3.
 -  Kết hop với công đoàn họp mặt phụ nữ nhân ngày 8/3.
 - Tổ chức cho học sinh tiếp tục vệ sinh làm cỏ sân trường theo định kỳ.
           - Tổ chức họp hội đồng sư phạm theo định kỳ tháng 03/2014.
           - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thu học phí học ký II năm học 2013-2014.
           - Chỉ đạo cán bộ phổ cập tiếp tục nhập liệu hồ sơ phỏ cập.
           III/ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:
- Cùng với chính quyền tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng hàng tháng theo quy định.
- Cùng với chính quyền tiếp tục tuyên truyền cho CCVC nhân ngày quôc tế phụ nữ  8/3 và ngày thành Đoàn TNCSHCM 26/3. 
 - Tham gia hội nghị do Công đoàn Ngành tổ chức.
          IV. ĐOÀN – ĐỘI:
          - Tiếp tục phân công và kiểm tra lớp trực vệ sinh trường lớp, tưới cây theo quy định.
- Tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức nhân ngày 26/3.
- Tiếp tục kết hợp với GVCN trong việc kiểm tra vệ sinh trường,lớp,việc thực hiện nội quy nhà trường, chấn chỉnh nề nếp, đạo đức của học sinh.
V/ CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ - THƯ VIỆN:
-  Đề nghị về cấp trên sửa chữa CSVC của trường trong hè năm 2014.
- Chỉ đạo GVCN việc quản lý chặt chẽ và theo các hoạt động của lớp mình để có biện pháp chấn chỉnh, nhắc hở học sinh.Kết hợp với tổng phụ trách đội nhắc nhở học sinh bảo quản tốt cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, nhất là việc sử dụng nước ở nhà vệ sinh, đèn, quạt trong lớp, bàn ghế giáo viên và học sinh.
- Bộ phận thư viện và thiết bị sắp xếp các loại sách và thiết bị cần thiết để giáo viên thuận tiện trong mượn thiết bị và tài liệu dạy học có liên quan.Quét dọn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài khu vực phòng. Hàng tháng phải có số liệu báo cáo số giáo viên mượn đồ dùng dạy học và mượn tài liệu giảng dạy, nghiên cứu.
VI/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN - THỐNG KÊ:
- Chỉ đạo bộ phận kế toán hoàn thành hồ sơ lương tháng 3-2014 để thủ quỹ rút kinh phí cấp phát cho CCVC kịp thời.
- Sắp xếp hồ sơ kế toán lại theo từng năm.
- Tiếp tục ra lai học phí cho học sinh học kỳ II.
- Bộ phận CNTT tham gia tập huấn ở Phòng giáo dục Đào tạo An Minh.
Trên đây là báo tháng 02 và chương trình công tác tháng 3 năm 2014 của trường THCS- Đông Thạnh 2.
 
 
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD- ĐT
- UBND xã Đông Thạnh                                                                                           (Đã ký)  
- Lưu: VT,dinhvn(3b)                                                                                  
                                                                                            
                                                                                              Nguyễn Văn Dinh
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dinh
Nguồn tin: Trường THCS Đông Thạnh 2
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 133
  • Tháng hiện tại: 2137
  • Tổng lượt truy cập: 184178

Liên kết

© Bản quyền thuộc về: Trường THCS Đông Thạnh 2
ĐC: Ấp Thạnh Tây A -  Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang

Wesite: c2dongthanh2.anminh.edu.vn
Email: thcsdongthanh2@anminh.edu.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Ngoan - DĐ: 0949 541 772 - 0974 127 716
Email: ngoannv507@anminh.edu.vn